Szanowni Państwo,

Dla – Wojciech Kocoń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Medea, Kleczewska 41, 01-826 Warszawa, NIP: 5221808766, REGON: 012429751, adres e-mail: info@lecznicamedea.pl ochrona i przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest jednym z najważniejszych celów. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z należytą starannością w oparciu o adekwatne środki bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także polskich regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniższa polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) przedstawia politykę Indywidualnej Praktyki Lekarskiej – Piotr Kocoń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzimy poprzez naszą portal internetowy z adresem https://www.lecznicamedea.pl/ (“Strona”).

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Kocoń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Medea, Kleczewska 41, 01-826 Warszawa, NIP: 5221808766, „Lecznica MEDEA” i/lub „Administrator”.

CEL ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, które posiadają zdolność prawną, określanych na potrzeby niniejszej Polityki, Użytkownikami. Dane Użytkowników odwiedzających Stronę zbierane są w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę https://www.lecznicamedea.pl/. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w bazie naszej Lecznicy MEDEI oraz wszystkie informacje dotyczące Użytkowników przetwarzane i przechowywane są na mocy ich zgody lub podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 6 RODO. Dokładamy wszelkich starań, żeby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które w pełni zabezpieczają poufność danych.

 2. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Stronę są zbierane w przypadku:

 1. korzystania z wszystkich funkcji oferowanych przez Stronę, w tym w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem za pośrednictwem Strony, obsługi reklamacji, korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące funkcjonowania Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w szczególności wystawiana faktur, rachunków za wykonane usługi oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w przypadkach, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane będą̨ wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w treści wynikającej z udzielonej w zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:

 • W celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora;

 • W celu prowadzenia i archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej;

 • W celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakością usług świadczonych przez Administratora,

 • W celach związanych z prowadzeniem postepowań́ spornych, a także postepowań́ przed organami władzy publicznej oraz innych postepowań́, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

 1. W przypadku skorzystania z Strony, Użytkownik podaje następujące dane:

 1. Imię/imiona i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. adres e-mail,

 4. PESEL,

 5. numer telefonu.

 1. Podczas korzystania z Strony https://www.lecznicamedea.pl/ mogą być zbierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.

 2. Przekazanie danych osobowych do Lecznicy MEDEI podczas korzystania z Strony jest dobrowolne.

 3. Strona https://www.lecznicamedea.pl/ zawierać może odnośniki do innych stron internetowych. Lecznica MEDEA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

UDOSTĘPNIANIE I RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika Strony mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Lecznica MEDEA przy prowadzeniu Strony. W przypadku przekazania danych dostawcy, odbywa się to zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, a więc na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.

 2. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Mogą to być m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w stronach internetowych, operatorzy płatności elektronicznych oraz inne podmioty wspierające działalność Administratora.

 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody, przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 5. W przypadku skierowania żądania przez uprawniony organ, Lecznica MEDEA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia wykonania usługi, czyli zakończenia umowy.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących jej danych, które znajdują się w posiadaniu administratora danych, a także do informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

 2. Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 3. Usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

 4. W sytuacjach prawem przewidzianych – żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

 5. Do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi – na potrzeby własne lub innego administratora danych.

 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 7. W sytuacjach prawem przewidzianych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 8. Wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do skorzystania z usług Lecznicy MEDEI i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

 12. Żeby móc korzystać ze Strony użytkownik musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Opera w wersji minimum 9.x, Safari w wersji min. 5.x, Firefox w wersji minimum 2.x lub Google Chrome w wersji minimum 2.x. Możliwe jest także stosowanie innych przeglądarek o standardzie odpowiadającym powyższym.  

Polityka Cookies 

Nasza Strona nie zbiera żadnych informacji bez zgody użytkownika w sposób automatyczny, oprócz tzw. plików cookies, które zawierają informacje o aktywności internetowej użytkowników i służą dostosowaniu Strony do ich oczekiwań i przyzwyczajeń, a także zoptymalizowaniu Strony w taki sposób, by była możliwie jak najbardziej komfortowa w użyciu. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość np. automatycznego logowania, bez każdorazowego podawania hasła. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub chcą Państwo usunąć konto, prosimy o kontakt z nami wysyłając wiadomość na info@lecznicamedea.pl