§1 Postanowienia ogólne

 1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21) niniejszy Regulamin określa świadczenie usługi drogą elektroniczną przy korzystaniu z usług w https://www.lecznicamedea.pl/, w tym warunki świadczenia tych usług oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przed Dostawcą towaru.

 2. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal internetowy https://www.lecznicamedea.pl/ („Lecznica MEDEA”).

 3. Właścicielem Lecznica MEDEA jest Wojciech Kocoń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Medea, Kleczewska 41, 01-826 Warszawa, NIP: 5221808766, REGON: 012429751, adres e-mail: info@lecznicamedea.pl

 4. Każdy Klient Lecznicy MEDEI zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem https://www.lecznicamedea.pl/ lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej  https://www.lecznicamedea.pl/. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://www.lecznicamedea.pl/ jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, a także Zasad korzystania z portalu.

 5. Każdy Klient Sklepu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.lecznicamedea.pl/, a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji e-mail z https://www.lecznicamedea.pl/.

 6. Działanie https://www.lecznicamedea.pl/ jest zgodne z niniejszym Regulaminem, a także obowiązującymi przepisami prawa.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 2. Lecznica MEDEA – portal internetowy świadczący usługi drogą elektroniczną w przedmiocie usług telemedycyny, czyli konsultacji lekarskich online.

 3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Konsument, którzy korzysta z usług https://www.lecznicamedea.pl/

 4. Konsument – Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.). 

 6. UsługodawcaWojciech Kocoń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Medea, Kleczewska 41, 01-826 Warszawa, NIP: 5221808766, REGON: 012429751, adres e-mail: info@lecznicamedea.pl

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Lecznica MEDEA i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treścidostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócićprawidłowe działanie strony Serwisu,

  3. aktywne konto poczty e-mail.

  4. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail, zaś w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi natransmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem wpostaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane międzyUsługodawcą a Klientem.

 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Zakres świadczonych usług

Lecznica MEDEA świadczy następujące usługi:

 1. Konsultacje i porady lekarskie online;
 2. Usługi telemedycyny;
 3. Przeprowadzanie wywiadu medycznego (Plan konsultacji oparty jest na podstawie informacji otrzymanych od Klienta );
 4. Usługi świadczone wyłącznie przez wykwalifikowanych lekarzy.

 

§5 Realizacja Zamówień

 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.lecznicamedea.pl/ oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie zarówno do korzystania z usługi jednorazowo, jak również cyklicznie.

 2. Wszelkie informacje w przedmiocie usług świadczonych na stronie internetowej https://www.lecznicamedea.pl/ w szczególności w przedmiocie opisu i ceny usług nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi świadczone przez https://www.lecznicamedea.pl/, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej https://www.lecznicamedea.pl/. Do skutecznego skorzystania z usługi, niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz dokonać zapłaty za usługę zgodnie z ceną dostępną na stronie internetowej https://www.lecznicamedea.pl/ Wszystkie ceny w https://www.lecznicamedea.pl/ są cenami brutto. Jedyną walutą jest złoty polski.

 4. W Serwisie honorowane są̨ wyłącznie płatności elektroniczne za pośrednictwem (PayU.pl).

 5. Brak płatności przez Klienta skutkuje brakiem realizacji usług przez Usługodawcę. Klient powinien dokonać́ płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w wyżej wymienionym terminie Usługodawca skontaktuje się̨ z Klientem
  w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

 6. Jeśli Usługodawca zrealizuje usługę a Klient nie uiści płatności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca może skierować sprawę do egzekucji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Usługodawca informuje, że każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy na odległość, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni zgodnie z przepisami wskazanymi w Rozdziale 4 Ustawy prawo o konsumentach, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru). 

 2. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie może być złożone również w innej formie wybranej przez Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości email imienia i nazwiska, na adres email info@lecznicamedea.pl

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 4. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność́ kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę̨. Odpowiedzialność́ Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje utraconych korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć́, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Wraz z wyrażeniem przez Konsumenta wyraźnej zgody na zawarcie umowy przed rozpoczęciem świadczenia przez Lecznica MEDEA usługi (§ 1 ust. 4 Regulaminu) Klient traci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje w zakresie świadczenia usługi przez Lecznica MEDEA

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie z zachowaniem najwyższy standardów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usługi świadczonej przez Usługodawcę̨, Klient może złożyć reklamację wszczynając postępowania reklamacyjne.

 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług przez Lecznica MEDEA mogą̨ być́ składane: drogą mailową na adres: info@lecznicamedea.pl,
  drogą pocztową na adres: ul.
  Kleczewska 41, 01-826 Warszawa.
 3. Klient w reklamacji powinien wskazać́ w szczególności:

  • swoje imię̨ i nazwisko,

  • dane pozwalające zidentyfikować́ usługę (np. datę̨ złożenia zamówienia na usługę),

  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę̨,

  • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające Usługodawcy skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Jeśli dane podane przez Klienta, o których mowa w ust. 3 powyżej nie są̨ wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę̨, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się̨ z Klientem w celu uzupełnienia niezbędnych informacji do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę̨, o którą cena ma być́ obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się̨ do tego zadania w terminie 14 dni, uważa się̨, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony w ten sam sposób jak złożył reklamację tj. drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres, chyba że Klient sam zażądana zmiany sposobu komunikacji z drogi pocztowej na drogę mailową.

§ 8 Dodatkowe prawa przysługujące Konsumentowi

 1. Konsument niezależnie od praw wskazanych w §6 i §7 niniejszego Regulaminu, ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

 2. Zwrócenie się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą̨;

 3. Skorzystanie z bezpłatnej pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań́ należy ochrona praw konsumentów.

 1. Dodatkowe informacje i pomoc dla konsumentów znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl

 

§ 9 Ochrona Danych Osobowych 

 1. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje obowiązująca w Lecznica MEDEA Polityka prywatności.

 2. Klient Lecznica MEDEA ma dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://www.lecznicamedea.pl/, a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji e-mail z Lecznica MEDEA.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ……………….. .

 2. Wszelkie utwory dostępne w portalu https://www.lecznicamedea.pl/, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią̨ przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają̨ ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 4. Lecznica MEDEA ma prawo zmieniać Regulamin w dowolnym czasie, z tym, że Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował w momencie złożenia zamówienia za usługę.

 

 

Załącznik nr 1

___________________________, dn._______________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

imię, nazwisko i adres konsumenta

…………………………

info@lecznicamedea.pl

(Lecznica MEDEA)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) odstępuję od umowy skorzystania z usługi świadczonej przez Lecznica MEDEA w zakresie _________ zawartej dnia __.__.202_ dotyczącej: _____________________________(opis usługi).

________________________

podpis konsumenta